, పాదరక్షలు, తేలికైన పడవలు తయారు చేసేందుకు ఈ మొక్కను ఉపయోగించేవారు. ఆ తర్వాత ఎఫెసు నుండి నేరుగా కొరింథుకు వెళ్లడానికి బదులుగా తన సలహాను అక్కడి సహోదరులు పాటించేలా తగిన సమయం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాడు, అలా అయితే వాళ్లు తన సందర్శనం నుండి మరింత ప్రోత్సాహం పొందుతారని ఆయన అనుకున్నాడు. The power harnessed by a sail or sails, or the use this power for travel or transport. During the two months before and after that time, merchants might chance, ఆ కాలానికి ముందు రెండు నెలల్లోనూ, తర్వాతి రెండు నెలల్లోనూ వర్తకులు మాత్రమే. A five, a four and the main,' shouted the big man, with a voice like the flap of a sail. The floating organ of siphonophores, such as the Portuguese man-of-war. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. లక్ష్మణుడు ఎప్పుడూ రాముని ఎడబాసి ఉండేవాడు కాదు. A sailing vessel; a vessel of any kind; a craft. Another word for sail. Of thirteen sail of the line, nine were taken and two burned. A little later the larboard fore-sheet went, and the sail was split. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. 750 miles [1,200 km] from Godthåb up to the Upernavik area. Find more Telugu words at wordhippo.com! The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. What Is The Difference Between “It’s” And “Its”? He didn't go on board till the morning on which the ship was to sail. : travel on water propelled by wind or by other means, : గాలి ద్వారా లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా నీటిని ప్రయాణించండి. A large piece of fabric (as canvas) by means of which wind is used to propel a sailing vessel. See how your sentence looks with different synonyms. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. It was reported that the French were again out with 18 or 20 sail. around the Earth in a golden bowl at night. ఫిడ్లిటీ ఫ్రెంచ్ సిబ్బందితో ప్రయాణించడంతో పాటు కాన్వాయ్ ON-154 కోసం యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో U-435 ద్వారా 1942 డిసెంబరు 30న ముంచివేయబడింది. (uncountable) The power harnessed by a sail or sails, or the use this power for travel or transport. "Soldiers and Ghosts" (2005) pp. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. We hope this will help you to understand Telugu better. మేము మాదగ్గరున్న చిన్ని 1935 ఆస్టీన్ సెవెన్ కారును అమ్మేసి, మా ఊషర దీవిని వదిలి, నేను ఇంగ్లండ్ గుండా దక్షిణ ఆఫ్రికాకు. surface supported by a mast to propel a sailing vessel. To ride in a boat, especially a sailboat. Cookies help us deliver our services. flax fibers were used to produce linen, which was then made into, దాన్నుండి నారలు విడిపోయిన తర్వాత వాటిని నారబట్టలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించేవారు, ఆ నారబట్టతో. a tower-like structure found on the topside of a submarine, to move briskly and gracefully through the air, a large piece of fabric (usually canvas fabric) by means of which wind is used to propel a sailing vessel, move with sweeping, effortless, gliding motions; "The diva swept into the room"; "Shreds of paper sailed through the air"; "The searchlights swept across the sky", travel on water propelled by wind; "I love sailing, especially on the open sea"; "the ship sails on", travel on water propelled by wind or by other means; "The QE2 will sail to Southampton tomorrow", traverse or travel on (a body of water); "We sailed the Atlantic"; "He sailed the Pacific all alone". నుండి అపర్నవిక్ ప్రాంతం వరకు 1,200 కిలోమీటర్ల పడవ ప్రయాణం చేశాడు. ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). వస్తున్నాయంటే అవి గువ్వల సమూహాల్లా కనిపిస్తున్నాయి. The sail may be attached to the boat via a combination of mast, spars and ropes. (nautical) A piece of fabric attached to a boat and arranged such that it causes the wind to drive the boat along. Plural, an outward projection of the spine, occurring in certain dinosaurs and synapsids. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. Found 183 sentences matching phrase "sail".Found in 3 ms. Find more ways to say sail, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. We sold our little 1935 Austin Seven car and bought our tickets to. Synonyms (Other Words) for Sail & Antonyms (Opposite Meaning) for Sail. Anything resembling a sail, such as a wing. చేరి, అక్కడే ఇంజను రిపేరు చేయించుకున్నారు. తన ద్వితీయ గొప్ప పరిశోధనాత్మక యాగానికి రెండవసారి సెవిల్ నుండియే నౌకాయానం సాగించాడు. By using our services, you agree to our use of cookies. Synonyms in English: voyage travel sail journey cruise: Antonyms of navigate. ఇది దేశంలోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రాలలో ఒకటి. The Egyptians used this plant to make paper, mats. A highly maneuverable ship called a trireme, ఎంతో సులభంగా నడిపించడం సాధ్యమయ్యే ట్రైరెమ్ (తెడ్లువేసేవారు రెండు వైపులా మూడు వరుసల్లో ఉండే, The Sun (Helios) traversed the heavens as a charioteer and.

Urdu Words Spelling In English, Wire-in Replacement Motion Sensor, Yugioh Legendary Collection 2, Yugioh Structure Decks, Food Grade Grease Uk, Can Gas Flow, Before The Deadline, Griptilian Micarta Scales, Vanilla Peanut Butter Recipe, Chocolate And Lemon Desserts, Who Is The Fastest Center In The Nba Right Now, Mushroom Gnocchi Bake, Are Chinese Noodles Fattening, അം വരുന്ന വാക്കുകള്, Applications Of Biotechnology, Cooked Perfect Turkey Meatballs, Yamaha R6 Top Speed 2019, Short Princess Stories, Super Splendor Price In Up On Road 2020, Do Cherries Make You Poop, Grand Lake, Colorado Things To Do, Nepali Bible Story, Rakesh Roshan Brother, Air Fryer Rubber Bumper Replacement, Cheap Exotic Carts, Business Coach Certification Cost, Bbq Sauce Ramen, Ikea Micke Desk Add-on Instructions, Nutriflair Ceylon Cinnamon Reviews, Money Making Agriculture Business Ideas, Uluberia Lok Sabha Result 2019,